Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Homemade Musthaves;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Homemade Musthaves in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Homemade Musthaves georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Homemade Musthaves gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van Homemade Musthaves
Bedrijfsnaam: Homemade Musthaves
Vestigingsadres: Piershilstraat 81, 2729 GX Zoetermeer
E-mailadres: info@homemademusthaves.com
KvK-nummer: 65203933
Btw-identificatienr: NL205689899B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Homemade Musthaves en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Homemade Musthaves en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden zijn te downloaden via de website www.homemademusthaves.com.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Homemade Musthaves gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Homemade Musthaves niet. Dit geldt ook voor druk –en zetfouten.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Homemade Musthaves de prijs garandeert;
 • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 

Artikel 5 – De overeenkomst.

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals bv. verzekerde verzending of afhalen.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Homemade Musthaves onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Homemade Musthaves, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Homemade Musthaves passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. De klant kan elektronisch betalen via IDEAL, waarbij passende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
 4. Homemade Musthaves kan zich – binnen wettelijke kaders -op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Homemade Musthaves op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk -in de originele staat en verpakking aan Homemade Musthaves retourneren, conform de door Homemade Musthaves verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer producten op kosten van de klant teruggezonden worden en niet afdoende gefrankeerd zijn, worden de pakketten niet in ontvangst genomen door Homemade Musthaves. De klant is zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door de klant worden aanvaard – totdat Homemade Musthaves het in ontvangst heeft genomen.
 4. Na de in artikel 6.1 vermelde aanmelding van het retourneren heeft de consument nogmaals een periode van 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren.
 5. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, kunt u het herroepingsformulier invullen. Deze is te downloaden via www.homemademusthaves.com.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Homemade Musthaves dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Homemade Musthaves kan het herroepingrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Homemade Musthaves dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door Homemade Musthaves tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;

  

Artikel 9 – De prijs.

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw -tarieven.
 2. Homemade Musthaves hanteert geen minimum bestelbedrag.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingsmateriaal en btw en exclusief verzendkosten.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie 

 1. Homemade Musthaves staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Homemade Musthaves, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Homemade Musthaves jegens Homemade Musthaves kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Homemade Musthaves zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Homemade Musthaves geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt,of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Homemade Musthaves het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Homemade Musthaves zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Homemade Musthaves.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant, bij de klant zelf. Tenzij door de klant er voor gekozen is om gebruik te maken van de optie verzekerd verzenden. In dit geval kunt u contact opnemen met de klantenservice van Post.nl.

  

Artikel 12 –Betaling

 1. U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via bank of giro inclusief de door Homemade Musthaves berekende verzendkosten.
 2. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
 • door middel van vooruitbetaling middels overschrijving.
 • door middel van vooruitbetaling middels iDEAL.
 1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Homemade Musthaves te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de klant heeft Homemade Musthaves behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 –Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Homemade Musthaves en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 – Disclaimer 

 1. Aansprakelijkheid

Homemade Musthaves streeft ernaar de op deze website vermelde informatie zo actueel mogelijk te

houden. Homemade Musthaves aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. De gegevens op

onze website zijn puur informatief.